EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Л. А. Будник

Назад

УДК: 657.6

І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Л. А. Будник

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються екологічні проблеми, які мають глобальні масштаби. Доведено необхідність застосування екологічного аудиту, який дає змогу спрогнозувати та упередити негативний вплив діяльності підприємств на навколишнє природне середовище. Відзначено, що за допомогою екологічного аудиту оцінюється економічна ефективність управління підприємством у сфері охорони довкілля. Зроблено висновок про те, що на даний час діюче законодавство є недосконалим, а екологічні реформи у галузі охорони навколишнього природного середовища є нездійсненними. У статті розглянуто технологію проведення екологічного аудиту, яку адаптовано відповідно до вітчизняної практики аудиту. Запропоновано забезпечення ефективності екологічного аудиту шляхом стимулювання зацікавленості керівництва та власників підприємства у проведенні аудиту, підвищення відповідальності фахівців при здійсненні аналізу всіх екологічних аспектів, а також узгодженості роботи аудиторів й спеціалістів підприємства.

I. Golyash, S. Romaniv, L. Budnik

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN UKRAINE

Summary

The article deals with environmental issues that have global scale. The use necessity of environmental auditing which makes possible to predict and prevent the negative impact of business on the environment. In fact, through environmental audit estimated cost-effectiveness business management in the field of environmental protection. In conclusion is noted, that, currently existing legislation is imperfect, and environmental reforms in the field of environmental protection is overwhelming. The article reviews the technology of environmental audit, which is adapted in accordance with national audit practice. To ensure effectiveness of environmental audit by stimulating interest in the management and business owners in audit, increasing the responsibility of specialists in the implementation analysis of all environmental aspects and consistency of auditors and Specialists of the company.

№ 6 2014, стор. 65 - 67

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

І. Д. Голяш

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

I. Golyash

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit, Rrevision and Controlling, Ternopil National Economic University


С. Р. Романів

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

S. Romaniv

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit , Revision and Controlling, Ternopil National Economic University


Л. А. Будник

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

L. Budnik

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit , Revision and Controlling, Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Голяш І. Д., Романів С. Р., Будник Л. А. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 65–67.

Golyash, I., Romaniv, S. and Budnik, L. (2014), “Problems of environmental audit in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 65–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.