EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ
Е. Б. Бойченко

Назад

УДК: 33.332.1

Е. Б. Бойченко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

Анотація

Мета статті полягає в обгрунтуванні методологічних засад здійснення діагностики регіонального соціуму. Доведено, що діагностика складається з таких послідовних та взаємопов'язаних етапів як аналіз, синтез та оцінка досліджуваного явища. Кожний окремий етап здійснення діагностики можна розглядати як самостійний, але варто враховувати, що кожний послідовний етап (синтез або оцінка) виконується на результатах попереднього. Змістом аналізу регіонального соціуму, тобто розкладання досліджуваного предмета або явища на характерні для нього складові частини, є комплексне дослідження основних складових відтворення соціального життя населення, визначення причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій їх розвитку. Використання синтетичного методу у діагностиці, тобто об'єднання раніше виділених частин (ознак, властивостей, відношень) предмета в єдине ціле, дозволяє об'єднати отримані в процесі аналізу результати та на їх засаді обгрунтувати силу (міра інтенсивності) та напрям (тенденції) впливу одних складових соціального життя населення відповідної території на інші. Оцінка як остання складова дозволяє описати та охарактеризувати стан об'єкта дослідження як унікальне поєднання ознак на засаді отриманих у результаті аналізу причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій їх розвитку та синтезу складових процесів відтворення соціального життя населення.

E. Boychenko

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL SOCIETY

Summary

The purpose of the article consists in the ground of methodological principles of diagnostics accomplishment of regional society. It is well-proven that diagnostics consists of such successive and interrelated stages as an analysis, synthesis and estimation of the researched phenomenon. Every separate stage of diagnostics accomplishment can be examined as independent, but it costs to take into account that every successive stage (synthesis or estimation) is executed on results of the previous one. The content of analysis of regional society, i.e. decomposition of the researched object or phenomenon on specific for it component parts is a complex research of basic constituents of social life recreation of population, determinations of causal effects and their progress trends. Use of synthetic method in diagnostics, i.e. integration of previously selected parts (signs, properties, relations) allows to unite the results got in the process of analysis and on their principle to ground force (measure of intensity) and direction (tendencies) of influence of one constituents of social life of population of the proper territory on other.
Estimation, as the last constituent allows describing and characterizing the state of object research as unique combination of signs resulted of causal effects and their progress trends and synthesis of component processes of social life recreation of population.

№ 6 2014, стор. 55 - 59

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Е. Б. Бойченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, старший науковий співробітник, Інститут економіко-правових досліджень НАН України м. Донецьк

E. Boychenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Senior Researcher Institute of Economic and Legal Researches of National Academy of Sciences in Ukraine

Як цитувати статтю

Бойченко Е. Б. Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 55–59.

Boychenko, E. (2014), “Methodological principles of diagnostics accomplishment of regional society”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 55–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.