EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Алейнікова

Назад

УДК: 330.101.541

О. В. Алейнікова

ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Дано макроекономічну оцінку стану та передумов стабілізації розвитку національної економіки. Обгрунтовано концептуальні підходи до антикризового управління в забезпеченні подальшого розвитку національної економіки відповідно до визначених стратегічних цілей та пріоритетів. Висвітлено напрями організації системи наукового передбачення кризових тенденцій в довгостроковому управлінні національною економікою. Проаналізовано основні фактори, які детермінуватимуть вихід України із кризи та визначатимуть її успішний розвиток у перспективі. Розкрито головні напрями переосмислення значення макроекономічної політики в сучасних умовах. Обгрунтовано необхідність зміщення пріоритетів макроекономічного регулювання. Сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізація яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки. Проаналізовано особливості економічних процесів, які відбуваються в Україні в період посилення глобальної нестабільності.

O. Aleinikova

LEVERS OF OF THE MACROECONOMIC STABILIZATION IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The of macroeconomic estimation of the state and pre-conditions of stabilization of development of national economy is given. The of conceptual going is reasonable near the anticrisis management in providing of further development of national economy in accordance with certain strategic goals and priorities. Directions of of organization of the system of scientific foresight of crisis tendencies are reflected in a long — term management a national economy. Basic of factors that will determine the exit of of Ukraine of from a crisis and determine her successful development in a prospect are analysed. Main directions of comprehension of the macroeconomic policy are exposed in modern terms. The of necessity of displacement of priorities of the macroeconomic adjusting is reasonable. Basic of priorities of economic policy, realization of that will give an opportunity to promote the level of home economy, are formed. The of features of economic processes, that take place in of Ukraine of in the period of strengthening of global instability, are analysed.

№ 6 2014, стор. 13 - 17

Кількість переглядів: 677

Відомості про авторів

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

Як цитувати статтю

Алейнікова О. В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 13–17.

Aleinikova, O. (2014), “Levers of of the macroeconomic stabilization in the conditions of instability of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 13–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.