EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
О. М. Могильний

Назад

УДК: 331.5:502.1

О. М. Могильний

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Здійснено аналіз державного регулювання зайнятості в агарному секторі економіки в умовах перспектив його екологізації з урахуванням запровадження органічних технологій в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Визначено особливості удосконалення організаційно-економічного механізму в частині посилення стимулюючих функцій щодо збереження сільськогосподарськими товаровиробниками існуючих робочих місць у перехідний період від традиційних до органічних стандартів ведення галузі та створення макроекономічних умов для стабілізації фундаментальних чинників ринку праці у сільській місцевості у контексті поглиблення євроінтеграційних відносин.
Зазначене має сприяти втіленню стрижневої ідеї сталого сільського розвитку — людиноцентричної спрямованості аграрного сектору економіки, сільського соціуму та екології, а саме: зупиненню негативних явищ пов'язаних із руйнуванням трудового потенціалу, зі спадковим сімейним безробіттям і бідністю, майновим розшаруванням домогосподарств і некерованою міграцією сільського населення, занепадом поселенської мережі депресивних сільських районів та зникненням унікальних природних агроландшафтів, деградацією людського і соціального капіталу на селі.

O. Mogylnyi

GOVERNMENT REGULATION OF EMPLOYMENT UNDER CONDITIONS OF GREENING THE AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The paper analyzed the government regulation of employment in the agricultural sector in terms of its prospects for greening, considering the introduction of organic technologies in Ukraine and the European Union member states. It identifies the features of the improvement of organizational and economic mechanisms for enhancing stimulating functions for agricultural producers to preserve existing jobs during the shift from conventional to organic standards in the industry, and the creation of macroeconomic conditions for the stabilization of fundamental factors of the labour market in rural areas in the context of deepening European integration relationships.
The above mentioned should facsilitate the implementation of the core idea of sustainable rural development: a man-oriented agricultural sector, rural society and the environment, which implies nullifying negative effects of the destruction of the labour potential, hereditary family unemployment and poverty, the stratification of households property and uncontrolled migration of rural population, decline of villages in disadvantaged rural areas, and the disappearance of unique natural agricultural landscapes, degradation of human and social capital in rural areas.

№ 6 2014, стор. 6 - 12

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

O. Mogylnyi

Dr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics; Rector, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 6–12.

Mogylnyi, O. (2014), “Government regulation of employment under conditions of greening the agricultural production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 6–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.