EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
О. В. Жадан

Назад

УДК: 351.83

О. В. Жадан

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Узагальнено науково-теоретичні підходи до визначення сутності соціально-трудових відносин, установлено причини, що актуалізують необхідність їх вивчення в сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства. Виокремлено та проаналізовано особливості соціально-трудових відносин як об'єкту державного регулювання. Розглянуто чинники формування соціально-трудових відносин, шляхи їх розвитку, напрями активізації функцій держави щодо приведення змісту цих відносин у відповідність зі специфікою ринкової економіки. Обгрунтовано, що умовою і базою для ефективного функціонування системи державного регулювання соціально-трудових відносин є її інформаційне забезпечення, яке повинне включати: достовірну інформацію про соціально-економічний розвиток країни; регулярну статистику зайнятості та соціальну статистику; спеціальні обстеження соціально-трудових відносин. Доведено необхідність підвищення демократизації соціально-трудових відносин на основі оптимального співвідношення їх державного регулювання і саморегулювання, при якому забезпечуватиметься стабільність в країні, не допускатиметься надмірне соціальне навантаження на бізнес і буде підтримуватися позитивна динаміка показників рівня життя населення.

O. Zhadan

SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Summary

Generalized scientific and theoretical approaches to determining the nature of social and labor relations, found reasons for the need to actualize their study in the current socio-economic conditions of society. Allocated and analyzed the features of social and labor relations as an object of state regulation. Factors formation of social and labor relations, ways of development trends activation functions of the state to bring the contents of this relationship in line with the specifics of the market economy. Proved that the condition and the basis for the effective functioning of government regulation of social and labor relations is its provision of information, which should include: accurate information about the socio-economic development, regular employment statistics and social statistics, special inspection of social and labor relations. The necessity of increasing democratization of social and labor relations based on the optimal value of state regulation and self-regulation in which secured stability in the country, not excessive social burden on business and will be supported by positive indicators of living standards.

№ 5 2014, стор. 112 - 115

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

О. В. Жадан

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

O. Zhadan

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Full Professor of Personnel Management and Labor Economy Department, KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Жадан О. В. Соціально-трудові відносини як об'єкт державного регулювання. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 112–115.

Zhadan, O. (2014), “Social and labor relations as an object of state regulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 112–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.