EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
М. В. Макаренко

Назад

УДК: 332.1

М. В. Макаренко

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань визначення основних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону. Обгрунтовано значимість визначення джерел конкурентних переваг для конкурентоспроможного розвитку країни і її регіонів. Чинники конкурентоспроможності регіону можуть бути трансформовані в конкурентні переваги. Перетворення чинників конкурентоспроможності в конкурентні переваги відбувається відповідно до поставлених стратегічних цілей, завдань і пріоритетів. Розглянуто різні підходи як вітчизняних, так і закордонних авторів до класифікації чинників конкурентоспроможності, а також безпосередньо до визначення самого поняття "чинник конкурентоспроможності". Існуючі в даний момент підходи діляться на статичні й динамічні. Серед критеріїв класифікації чинників конкурентоспроможності регіонів особливе місце займає предмет конкуренції, відповідно до якого виділяється п'ять груп чинників. Предмети конкуренції є одночасно й об'єктами, на які спрямовані зусилля суб'єкта регіонального управління. Також широке поширення в практиці територіального маркетингу одержали підходи, засновані на поділі чинників на зовнішні й внутрішні, "тверді" і "м'які". Класифікація чинників конкурентоспроможного розвитку регіонів може бути використана при формуванні диференційованої регіональної економічної політики.

M. Makarenko

DEFINITION OF MAJOR FACTORS OF REGION COMPETITIVE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to consideration of questions of definition of major factors of region competitive development. The importance of competitive development of the country and its regions of defining the sources of competitive advantages is proved. Factors of competitiveness of region can be transformed to competitive advantages. Transformation of factors of competitiveness into competitive advantages occurs according to the put strategic targets, problems and priorities. Various approaches as domestic and foreign authors to classification of factors of competitiveness are considered, and also, definition of the concept "the competitiveness factor" is defined. Approaches existing at the moment are static and dynamic. Among criteria of classification of factors of regions competitiveness the special place occupies a competition subject according to which five groups of factors are highlighted. Competition subjects are simultaneously the objects on which the efforts of the subject of a regional government are directed. The approaches are used in practice of territorial marketing based on division of factors on external and internal, "rigid" and "soft". Classification of factors of competitive development of regions can be used in formation of the differentiated regional economic policy.

№ 5 2014, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

Як цитувати статтю

Макаренко М. В. Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 6–9.

Makarenko, M. (2014), “Definition of major factors of region competitive development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.