EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ АНТИВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ АНТИВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито і обгрунтовано суперечності формування глобальної антивуглецевої політики, на основі аналізу рішень міжнародних форумів з питань охорони навколишнього середовища та боротьби з негативними змінами клімату. Використано методи групування та узагальнення статистичних даних щодо обсягів, динаміки та інтенсивності викидів вуглецю, в тому числі в міжнародному порівнянні. Доведено, що основні суперечності в процесі формування глобальної антивуглецевої політики проявляються: на різних рівнях і напрямах; між глобальними цілями, які обстоюють міжнародні організації та національними можливостями та інтересами (національним протекціонізмом); між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, між розвиненими країнами з різною інтенсивністю вуглецевих викидів; між транснаціональними компаніями і урядами країн. Обгрунтовано, що ці суперечності гальмують процес скорочення викидів парникових газів в атмосферу. Наукова новизна статті полягає в обгрунтуванні об'єктивної закономірності посилення глобального підходу до формування та реалізації антивуглецевої політики. Практичне значення статті полягає в обгрунтуванні необхідності прийняття на міжнародному рівні рішень, які б мали всеохоплюючий і обов'язковий характер щодо скорочення вуглецевих викидів.

I. Gaidutskiy

THE CONTRADICTIONS OF SHAPING GLOBAL ANTI-CARBON POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article reveals and proves the contradictions of shaping global anti-carbon policy based on the analysis of international forums decisions on environmental protection and negative climate change fight. Author used method of grouping and summarizing statistical data on the scope, dynamics and carbon intensity, including international comparison. It was proved that the major contradictions that occur in the process of global anti-carbon policy reveal themselves: at different levels and areas, between global objectives, which are advocated by international organizations and national opportunities and interests (national protectionism), between developed countries and developing countries, between developed countries with different intensity of carbon emissions, between multinational companies and governments. Author proved that these differences hinder the reduction of greenhouse gas emissions. Scientific novelty of the paper is to justify the objective regularity of strengthening the global approach to the shaping and implementation of anti-carbon policy. The practical value of the paper is to justify the decision-making at the international level, which would be comprehensive and binding regarding the carbon emissions reductions.

№ 4 2014, стор. 53 - 56

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Суперечності формування глобальної антивуглецевої політики сталого розвитку. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 53–56.

Gaidutskiy, I. (2014), “The contradictions of shaping global anti-carbon policy of sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.