EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКОВА ВЛАДА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
А. Г. Герасименко

Назад

УДК: 330.112(477)

А. Г. Герасименко

РИНКОВА ВЛАДА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено ряд структурних зрушень, що відбулися в економіці України протягом останніх десяти років. Встановлено факт погіршення структури вітчизняної економіки, посилення її сировинного блоку. На прикладі вітчизняного гірничо-металургійного комплексу, хімії, електроенергетики проілюстровано, як накопичення та експлуатація ринкової влади окремими суб'єктами господарювання чи їх об'єднаннями в умовах відсутності дієвої структурної політики держави поглиблює існуючі макроекономічні диспропорції. Вплив ринкової влади на зміну структури національної економіки визнано детермінуючим. Автором обгрунтовано ризики незбалансованого розвитку окремих галузей вітчизняної економіки, на основі яких актуалізовано потребу у запровадженні науково-обгрунтованої і зваженої структурної політики в Україні. При цьому в статті наводиться пояснення позитивного ефекту такої структурної політики на розвиток конкуренції в економіці, що раніше заперечувався теорією галузевих ринків. У цьому контексті окреслено вектор позитивних соціально-економічних перетворень.

A. Gerasymenko

MARKET POWER AS A DETERMINANT OF STRUCTURAL CHANGES OF UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article investigates some structural changes of Ukrainian economy of last ten years. It points the fact of deterioration of the Ukrainian economy structure and expansion of its raw component. Using the examples of mining and metal sector, chemicals and power sector the author illustrates, how the accumulation and exploitation of market power by certain firms and their associations deepen existing macroeconomic disproportions in condition of efficient state structural policy absence. The impact of market power onto the changes of national economy structure is found to be determinant. The author grounds risks of unbalanced development of some Ukrainian industries and actualizes the need of scientifically based and reasonable structural policy of Ukrainian state. Also the article put arguments for positive effect of such a structural policy on the development of competition in the economy. The latter has been denied in the theory of industrial economics. The vector of positive social and economic transformation is defined in this context.

№ 4 2014, стор. 28 - 33

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

А. Г. Герасименко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Gerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor, Post-Doctoral Student of Chair of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Герасименко А. Г. Ринкова влада як визначальний чинник структурних зрушень в економіці України. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 28–33.

Gerasymenko, A. (2014), “Market power as a determinant of structural changes of ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.