EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М. А. Слатвінський

Назад

УДК: 338.23:339.727.22

М. А. Слатвінський

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті охарактеризовано сутність модернізації та встановлено її взаємозв'язок із необхідністю проведення інноваційних та структурних перетворень в економіці та їх інвестиційним забезпеченням. Проаналізовано стан та динаміку інвестиційної діяльності в Україні, що призвело до висновків про необхідність активізації залучення інвестицій, зокрема іноземних, на модернізацію національної економіки. Автором виділено цілий ряд внутрішніх чинників, пов'язаних, основним чином, з інвестиційним кліматом, що перешкоджають зростанню обсягів іноземних інвестицій в економіку України. Визначено основні підходи до стимулювання залучення іноземних інвестицій, що дозволило виділити шляхи його забезпечення в контексті модернізації економіки України. Обгрунтовано необхідність створення механізму залучення іноземних інвестицій на модернізацію національної економіки та встановлено пріоритетні напрями його розробки.

M. Slatvinskyi

STATE AND PROBLEMS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

In the article, the author characterizes essence of modernization and its interrelation with need of carrying out innovative and structural transformations in economy and their investment providing. He analyses a state and dynamics of investment activity in Ukraine that led to conclusions about need of intensification of attracting investments, including foreign, into modernization of national economy. The author allocates a number of the domestic factors connected, mainly, with investment climate, interfering growth of foreign investments into Ukraine's economy. The main approaches to stimulation foreign investments is defined that allowed allocating ways of its providing in a context of modernization of Ukraine's economy. Need of creation of the mechanism of stimulation foreign investments into modernization of national economy is proved and the priority directions of its development is established.

№ 3 2014, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 174

Відомості про авторів

М. А. Слатвінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

M. Slatvinskyi

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of Economic Theory and Law, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.