EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА МОТИВИ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ
О. В. Алейнікова

Назад

УДК: 330.101.541

О. В. Алейнікова

КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА МОТИВИ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті виявлено передумови домінуючого положення та загальні принципи раціональності в економічній теорії, викладена суть і обмеження формалізації теорії споживчого вибору. Виділено основні компоненти максимізуючої поведінки споживача. Акцентовано увагу на джерелах нераціональності споживача, залежності від фактору часу.
Визначено основні відмінності між конкретними і абстрактними благами, встановлено зв'язок ненасичуваності потреб з абстрактними благами. Розглянуто споживчу поведінку як комплексу дій і реакцій суспільного суб'єкта у сфері споживання, сформульовано припущення економічної складової поведінки споживача, надано рекомендації до розгляду поведінки споживача в контексті соціальних відносин. Стаття націлена на вдосконалення уявлень про поведінку мікроекономічних суб'єктів в економічній теорії.

O. Aleinikova

CONCEPTION OF RATIONAL CONDUCT OF USER AND REASONS OF IRRATIONALITY

Summary

In the article pre-conditions of dominant position and general principles of rationality are exposed in an economic theory, essence and limitation of formalization of theory of consumer choice is expounded. The basic components of maximum conduct of user are selected. Attention is accented on the sources of irrationality of user, dependence on the factor of time.
The main basic differences between the concrete and abstract blessings, connection of nonsatiation of necessities is set with the abstract blessings. A consumer conduct is considered as to the complex of actions and reactions of public subject in the area of consumption, suppositions of economic component conduct of user are formulated, recommendations are given to consideration of conduct of user in the context of social relations. The article is aimed at perfection of pictures of conduct of microeconomics subjects in an economic theory.

№ 3 2014, стор. 27 - 30

Кількість переглядів: 178

Відомості про авторів

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, с.Rivne

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.