EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦIАЛУ АПК УКРАЇНИ
О. Л. Гальцова

Назад

УДК: 338.433

О. Л. Гальцова

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦIАЛУ АПК УКРАЇНИ

Анотація

Визначено значення й потенціал агропромислового комплексу для рохвитку національного господарства та загального макроекономічного розвитку країни. Саме сільське господарство та агропродовольчі товари займають вагоме місце у формуванні експорту країни.
Проаналізовано нормативно-правові докумети щодо подальшого розвитку агропромислового виробництва.
Конкретизовані проблеми, що гальмують розвиток зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу країни.
Проаналізовані останні дослідженя і публікації провідних вченів-економістів щодо розвитку виробництва агропромислового комплексу, щодо проблем діяльності аграних підприємств на зовнішніх ринках.
Досліджено сучасний стан розвитку галузей агропромислового комплексу, а саме експорно-імпорті відносини. Наведено аналітика експортного потенціалу галузей рослинництва і тваринництва.
Висвiтленi проблеми зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств АПК та запропонований механiзм розвитку ЗЕД сектора АПК України.
Зроблено висновки про те, що ефективний розвиток ЗЕД аграрних пiдприємств, а з ним i здiйснення ефективної iнтеграцiї країни у ЄС, залежить вiд вирiшення багатьох проблем. Отже, для того, щоб зовнiшня дiяльнiсть України пiднялась до рiвня розвинених держав, їй потрiбно докласти чимало зусиль. Тiльки тодi Україна зможе зайняти конкурентоспроможне мiсце на свiтовому ринку аграрної продукцiї та мiцно закрiпити свої позицiї. На сучасному етапi також необхiдна iнтенсифiкацiя ЗЕД України для бiльш ефективного використання вiтчизняного експортного потенцiалу. Це можливо за рахунок подальшої лiбералiзацiї ринкiв та збiльшення обсягiв експорту-iмпорту сiльськогосподарської продукцiї. Належне функцiонування внутрiшнього агропромислового ринку та його iнфраструктури, а також фiнансового ринку є важливим фактором подальшого розвитку сiльського господарства України.

O. Haltsova

THE EXPORT POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE: CURRENT STATE

Summary

The study is aimed at determining the significance and potential of the agricultural sector for the national economy and macroeconomic development. It is agriculture and agro-food products that to a considerable degree make the national export.
The author analyzes the normative legal documents concerning the further development of agro-industrial production and concretizes the factors hampering the foreign economic activity of the agro-industrial complex.
The article provides a theoretical analysis of the latest studies and publications of leading scientists concerning the production development of the agro-industrial complex and agrarian enterprises at foreign markets; investigates the present state of the branches of the agro-industrial complex, namely the export-import relations; and gives an analytics of the export potential of crop production and animal husbandry.
The researcher illuminates the foreign economic activity of the enterprises of the agro-industrial complex and proposes the mechanisms of the foreign economic activity development of Ukraine's agro-industrial complex.
It is concluded that both effective foreign economic activity of agrarian enterprises and the integration of the state to the EU depends on various issues. Provided Ukraine's foreign economic activity achieves the level of developed countries, the state will be able to take a competitive place at the world market of agricultural products and consolidate its positions. At the present stage Ukraine's foreign economic activity needs to be intensified for a more efficient use of the national export potential by further market liberalization and increase in the export and export of agricultural products. The proper functioning of the domestic agro-industrial market and its infrastructure as well as the financial market is a significant factor of further Ukraine's agriculture development.

№ 3 2014, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

О. Л. Гальцова

д. е. н., професор кафедри економiчної теорiї, нацiональної та прикладної економiки Класичного приватного унiверситету, м. Запорiжжя

O. Haltsova

Doctor of Economics, a professor of the Department of Economic Theory, National and Applied Economics of Classic Private University (Zaporizhzhia)

Як цитувати статтю

Гальцова О. Л. Сучасний стан експортного потенцiалу апк України. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 12–17.

Haltsova, O. (2014), “The export potential of the agro-industrial complex in Ukraine: current state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.