EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ
С. О. Хайлук

Назад

УДК: 336.713

С. О. Хайлук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Мета статті полягає в обгрунтуванні методу оцінки ефективності банківського сектору, що грунтується на базових положеннях теорії складних систем. Алгоритм визначення рівнів ефективності системи та її складових частин різного рівня пропонується базувати на структурно-логічних схемах розрахунку ефективності. Показники ефективності системи в цілому знаходяться на основі показників ефективності елементних схем і їх комбінацій, що складають схему ефективності об'єкта в цілому. З метою забезпечення визначеного рівня ефективності банківської системи автором було запропоновано метод визначення граничних значень показників ефективності елементів банківської системи, виходячи з їх важливості для забезпечення працездатності банківської системи.
У статті розглянуто спрощену трьохелементну структурну схему ефективності банківської системи. В подальших дослідженнях автором буде розглянуто більш складні схеми, що включають можливості резервування і враховують час, що відводиться на відновлення ефективності елементів системи після їх відмови. Використання результатів моделювання дозволить оптимізувати структуру та підвищити ефективність діяльності банківського сектору України.

S. Khayluk

THE ASSESSING OF THE BANKING SECTOR'S EFFICIENCY AS COMPLEX SYSTEM

Summary

The purpose of the article is to justify the method of assessing the banking sector's efficiency, based on the basic principles of the theory of complex systems. The algorithm of determining the efficiency of the system and its components at various levels is proposed to basing on structural and logical scheme. The banking system's efficiency indicators are based on efficiency indexes of element schemes and their combinations that constitute scheme of efficiency of object as a whole. In order to provide a certain level efficiency of the banking system a method of determining the limits of efficiency indexes of the banking system elements is proposed by the author based on their importance to ensure the banking system's efficiency.
A simplified structural three-element diagram of the banking system's efficiency is considered in this paper. In further studies, the author will consider more complex schemes that include reserving capabilities and take into account the time spent on recovery the efficiency of system's elements after failure. The results of modeling could be used to optimize the structure and improve the efficiency of the banking sector of Ukraine.

№ 2 2014, стор. 43 - 46

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

С. О. Хайлук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

S. Khayluk

Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Sevastopol Institute of Banking UB NBU

Як цитувати статтю

Хайлук С. О. Оцінка ефективності функціонування банківського сектору як складної системи. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 43–46.

Khayluk, S. (2014), “The assessing of the banking sector's efficiency as complex system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.