EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСУЧАСНЕННЯ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОГО КРИТЕРІЮ З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
О. П. Гузенко, Г. О. Мурміль

Назад

УДК: 35.072:331.108

О. П. Гузенко, Г. О. Мурміль

ОСУЧАСНЕННЯ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОГО КРИТЕРІЮ З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

Анотація

Стаття присвячена ряду проблем у сфері взаємозв'язку наукового критерію із формуванням людського ресурсу, містить авторське бачення основних компонентів формування цілісного фахівця з позиції НДР та принципів впровадження наукового критерію для розвитку людського ресурсу. Окреслено ряд пропозиції з поставленої проблеми. Мета дослідження — визначення проблематичних аспектів у сфері взаємозв'язку науковості та формування людського ресурсу із встановленням напрямів їх вирішення. Проведені дослідження надали можливість авторам зробити ряд висновків: формування людського ресурсу сучасного суспільства має відбуватися із урахуванням наукового критерію. Науковий критерій необхідно адаптувати за допомогою вищих навчальних закладів через інноваційні підходи, які доцільно включити до навчального циклу при формуванні цілісного фахівця. Авторами вперше розроблено принципи впровадження наукового критерію при формуванні людського ресурсу та удосконалено етапізацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

O. Guzenko, G. Murmil

MODERNIZATION OF THE PROBLEMS OF SCIENTIFIC CRITERIA IMPLEMENTATION IN TERMS OF HUMAN RESOURCE

Summary

The article is devoted to several problems in the aspect of relation between scientific criteria and formation of human resource; it also contains the authors' vision on the main factors which influence the forming of a holistic specialist in terms of research and implementation of the scientific criteria for the development of human resource. Several proposals on the problem are outlined as well. The purpose of the article is to determine the problematic aspects in the relation between scientific content and formation of human resource and to establish directions to address them. The research provided for the authors an opportunity to make a number of conclusions: the formation of human resource in modern society should take place while taking into account scientific criteria. Scientific criteria need to be adapted with the help of universities through innovative approaches included in the training cycle of a holistic specialist. The authors are the first to develop principles of implementation of the scientific criteria into the formation of human resources and to improve the phasing of the students research activity in higher education.

№ 2 2014, стор. 33 - 38

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

О. П. Гузенко

к. е. н., Голова Координаційної ради по науковій діяльності студентів Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

O. Guzenko

PhD, Head of the Coordination Council for research activities of students Krivyy Rig Economic Institute SHEI"Krivyy Rig National University


Г. О. Мурміль

ст. викл. кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

G. Murmil

senior lecturer in business economics and international economics Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technology

Як цитувати статтю

Гузенко О. П., Мурміль Г. О. Осучаснення проблем впровадження наукового критерію з позиції формування людського ресурсу. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 33–38.

Guzenko, O. and Murmil, G. (2014), “Modernization of the problems of scientific criteria implementation in terms of human resource”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.