EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Є. Галан

Назад

УДК: 658.512.62

О. Є. Галан

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто підхід до оцінки потужності трудового потенціалу. Наведено переваги та недоліки кваліметричної моделі оцінки трудового потенціалу підприємства. Доведено, що кваліметрична оцінка дає можливість формалізувати прийняття управлінських рішень там, де раніше використовувались лише інтуїтивні підходи або якісні характеристики, залежні від суб'єкта — генератора таких характеристик.
Розглянуто основні принципи побудови моделі кваліметричної оцінки трудового потенціалу.
Доведено, що важливим завданням оцінки трудового потенціалу є можливість не тільки кількісно визначити показник трудового потенціалу підприємства, але й зіставити його з фактичними результатами діяльності підприємства та результатами кваліметричної оцінки персоналу.
Запропоновано методику оцінки рівня трудового потенціалу та ефективності його використання з врахуванням витрат, які здійснюються на підприємстві, для його розширеного відтворення. Такий підхід може бути покладений в основу системи управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах.
Проведено класифікацію витрат підприємства, які спрямовані на формування, підтримання та використання трудового потенціалу.
Наведено формулу вартісної оцінки трудового потенціалу для конкретного підприємства.

O. Galan

METHOD OF ENTERPRISES LABOR POTENTIAL ASSESSMENT

Summary

In the article it is dealed with an approach to labor potential estimation power. There are the advantages and disadvantages in qualimetric evaluation of enterprise labor potential model. It is proved the qualimetric evaluation allows to formalize management decisions where previously were used to intuitive approaches or qualitative characteristics, depending on the subject — the generator of such characteristics.
It is considered the main principles of qualimetric assessment labor potential model construction. It is shown that an important objective of labor potential estimation is the ability not only to quantify the rate of the enterprise labor potential, but also to compare it with the actual results of the enterprise and the results of qualimetric personnel evaluation.
It is considered the method of assessing the employment potential level and efficiency of its use, taking into account expenses which are carried out in the enterprise for its expanded reproduction. It may be the basis for the labor potential system at the industrial enterprises.
It is shown the classification of enterprise costs which are aimed at the formation, maintenance and use of labor potential.
It is shown the formula labor potential valuation for a particular enterprise.

№ 1 2014, стор. 76 - 78

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University, c. Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Галан О. Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 76–78.

Galan, O. (2014), “Method of enterprises labor potential assessment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 76–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.