EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. Г. Вяткіна

Назад

УДК: 658.012.32 (477)

Т. Г. Вяткіна

РОЗРОБЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розкривається теоретична сутність ресурсного потенціалу як економічної категорії та методи його оцінки в умовах функціонування сільськогосподарського підприємства. Розглядається методика визначення його сумарної величини в розрізі етапів життєвого циклу підприємства. Для проведення оцінювання ресурсного потенціалу використовують методи оцінювання, що дають змогу проводити аналіз цільового стану функціонування підприємства за складовими елементами ресурсного потенціалу. З метою зіставлення результатів господарської діяльності протягом певного періоду пропонується використовувати комплексний інтегральний показник оцінки ресурсного потенціалу. Інтегральний показник враховує результати використання основних фондів, оборотних засобів, трудових ресурсів, інвестицій. Запропонована модель організаційно-економічного механізму оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.

T. Viatkina

MECHANISM DESIGN DEVELOPMENT OF EVALUATION FARM RESOURCE POTENTIAL

Summary

The article reveals the theoretical essence of the resource potential as an economic category, and methods of assessment in farms. We consider a method of determining its total value in terms of the stages of the life cycle of the enterprise. For evaluating of resource potential, methods are used allow to analyze the operation of the target company by the elements of resource potential. For the purpose of comparing the economic performance during a period it is proposed to use a complex integral indicator assessment of resource potential. The integral indicator takes into account the results of fixed assets, working capital, labor and investment. The model of mechanism design for evaluation of the effectiveness of resource potential business is proposed.

№ 12 2013, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.