EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ, ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
Л. Г. Богуш

Назад

УДК: 330.342.146

Л. Г. Богуш

СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ, ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Узагальнено фактори та умови посилення людиноцентричності економічного розвитку й державної політики країн, що господарюють у глобалізованому світі на засадах індустріалізованого наукоємного матеріального і нематеріального виробництва з послідовно зростаючою часткою сфери послуг. Визначено критерії формування та основні принципи реалізації соціальних пріоритетів суспільно-економічного розвитку, зорієнтованого на прогрес, модернізацію та підвищення конкурентоспроможності національного господарства в поєднанні з оптимізацією структури та ствердженням позитивних демографічних, культурних і громадянських тенденцій функціонування соціуму в умовах сталих ресурсозберігаючих взаємодій людської спільноти і довкілля. Обгрунтовано соціальні пріоритети суспільно-економічного розвитку України, комплексна реалізація яких засобами та механізмами державних і неформальних інститутів сприятиме пом'якшенню його загроз та усталенню завдяки підвищенню ефективності відтворення, використання і вдосконалення соціогуманітарного потенціалу на основі поліпшення якості людських ресурсів, забезпечення прийнятного рівня життя та соціальної солідарності.

L. Bogush

SOCIAL PRIORITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE: THE CRITERIA OF FORMATION, POLITICS OF IMPLEMENTATION

Summary

Factors and conditions of increasing of orientation on human development of economic growth and government policy of countries, that operating in the globalized world on industrialized high-tech material and non-material production basis with consistently rising services sector share, are summarized. The criteria of formation and the basic principles of implementation of social priorities of socio-economic development, that oriented to progress, modernization and increasing of competitiveness of the national economy in conjunction with the optimization of structure and strengthening of positive demographic, cultural and civil society trends in the functioning of society at a sustainable resource saving interactions of human community and the environment, are determined. Social priorities of socio-economic development of Ukraine, integrated implementation of which by means and mechanisms of the state, public and informal institutions will mitigate it's threats and contribute to the sustainability due to increased efficiency of reproduction, use and development of socio-humanitarian potential, based on improving the quality of human resources, providing reasonable standard of living and social solidarity, are proved.

№ 12 2013, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с. ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

L. Bogush

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.