EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 351.82

Г. В. Дмитренко

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

Процеси глобальної інтеграції фінансових ринків зумовлюють необхідність вирішення країнами з транзитивними економіками важливих завдань щодо створення та забезпечення сприятливих умов функціонування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг як складової фінансового ринку. Загальновідомо, що успішне функціонування фінансових ринків — стрижневий фактор досягнення високих темпів економічного зростання; недостатній рівень розвитку фінансових ринків — одна з причин бідності багатьох країн світу. Події на фінансових ринках безпосередньо впливають на особистий добробут громадян, поведінку виробників і споживачів, рівень економічного розвитку. Виходячи з цього, розробка національної стратегії розвитку фінансового сектора України є необхідною передумовою подальшої успішної розбудови держави та її інтеграції до світового економічного простору та вступу до Європейського Союзу.

G. Dmitrenko

PROBLEMS CONSUMER PROTECTION FINANCIAL MARKET

Summary

The process of global integration of financial markets necessitate solving transition economies important tasks for creating and providing favorable conditions for the functioning of competitive markets in financial services as part of the financial market. It is well known that the successful functioning of financial markets — the core factor in achieving high rates of economic growth, underdevelopment of financial markets — one of the causes of poverty in many countries. Events in the financial markets directly affect the personal welfare of the citizens, the behavior of producers and consumers, the level of economic development. Therefore, the development of a national strategy for financial sector of Ukraine is a prerequisite for further successful development of the state and its integration into the global economic space and joining the European Union.

№ 11 2013, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.