EnglishНа русском

Назад

УДК: 65.014:005

І. В. Кривов'язюк, В. Ф. Рошкевич

БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті здійснено цільове обгрунтування та удосконалено теоретико-методичні та практичні підходи до здійснення процесу бізнес-моделювання розвитку підприємства. Уточнено сутність поняття "бізнес-модель", завдання та умови під час реалізації бізнес-моделювання розвитку підприємства. Запропоновано мультиплікативну бізнес-модель та етапи здійснення бізнес-моделювання функціонування та розвитку підприємства.

I. Krivovyazyuk, V. Roshkevych

BUSINESS MODELLING AS THE BASIS OF FUNCTIONING AND FUTURE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

In the article targeted justification is made and theoretico-methodological and practical approaches to process of business-modelling of enterprise development are improved. The essence of term "business model", tasks and conditions during business modelling of enterprise development are clarified. A multiplicative business model and realization stages of business modeling of functioning and enterprise development are offered.

№ 11 2013, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

I. Krivovyazyuk

PhD in Economics, professor, professor of department of economics and entrepreneurship


В. Ф. Рошкевич

Луцький національний технічний університет

V. Roshkevych

Lutsk National Technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.