EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Н. В. Гуменюк

Назад

УДК: 331

Н. В. Гуменюк

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Анотація

У статті піднімається питання формування інструментарію побудови системи соціально-трудових відносин, заснованих на взаєморозумінні потреб працівників і роботодавців та відповідаючих принципам гідної праці. У ході дослідження доведено, що в умовах формування системи гідної праці трудові відносини в соціально-відповідальній організації мають бути засновані на потужній комплексній стратегії мотивації та заохочення працівників, що включає повний спектр факторів матеріального та морального стимулювання всіх категорій персоналу та керівництва підприємства. Однак, стимулювання праці ефективне тільки у тому випадку, коли управління організації може сформувати та підтримувати той гідний рівень умов праці, який оговорений в моделі компетенцій. У звязку з цим, розроблена мотиваційна структура компетенцій організації та персоналу, в якій пропонується розглядати ієрархію мотивуючих факторів у нерозривному взаємозв'язку із середовищем їх формування в організації.

N. V. Gumenyuk

MOTIVATIONAL ASPECTS OF COMPETENCIES OF EMPLOYEES IN THE FORMATION OF DECENT WORK

Summary

The article raises the question of forming tools of the system of industrial relations based on mutual understanding of the needs of workers and employers, and responding to the principles of decent work. The study proved that in the formation of decent work employment in socially-responsible organizations should be based on a powerful comprehensive strategy to encourage and motivate employees, which includes a full range of factors material and moral incentives of all categories of personnel and company management. However, incentives effective only when management organization can create and maintain a decent working conditions, which is addressed in the competence model. In this connection, developed motivational structure and competencies of staff, which is proposed to consider the hierarchy of motivating factors in close relationship with the environment of formation of the organization.

№ 7 2013, стор. 73 - 76

Кількість переглядів: 1152

Відомості про авторів

Н. В. Гуменюк

асистент кафедри "Інформаційні системи в економіці", Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ", м. Горлівка

N. V. Gumenyuk

an assistant of department "Informative systems in an economy", Automobile institute of "DonNTU", Gorlivka

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.