EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Товстенюк

Назад

УДК: 336.64

О. В. Товстенюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто основні положення нормативно-правового регулювання діагностики інвестиційної привабливості підприємства та охарактеризовано різноманіття поглядів науковців у цій сфері. Сформульовано висновки щодо відсутності уніфікованості у трактуванні, методичному, нормативно-критеріальному та інтерпретаційному забезпеченні діагностики інвестиційної привабливості підприємств. Розроблено концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств, в межах яких конкретизовано загальні та спеціальні принципи діагностики, уточнено перелік суб'єктів діагностики, сформовано основні етапи процесу діагностики, які охоплюють цілі діагностики, чинники, що впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства, складові привабливості, інструментарій та інтерпретаційне забезпечення діагностики. Обгрунтовано, що інструментарій діагностики інвестиційної привабливості підприємства залежить від цілей суб'єктів діагностики, їхніх ресурсних можливостей та кваліфікації. Систематизовано чинники, що впливають на здійснення діагностики інвестиційної привабливості підприємства.

O. V. Tovsteniuk

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES

Summary

The substantive provisions of the normatively-legal adjusting of investment attractiveness diagnostics of enterprise are considered and the variety of scientist's looks is described in the field of it. Conclusions are set forth in relation to absence of unification in interpretation, methodical, normatively-criterion and interpretation providing of investment attractiveness diagnostics of enterprises. Conceptual principles of investment attractiveness diagnostics of enterprises within the limits of that general and special principles of diagnostics are specified are worked out, the list of subjects of diagnostics is specified, the basic stages of process of diagnostics, that embrace the aims of diagnostics, factors, that influence on forming of investment attractiveness of enterprise, constituents of attractiveness, tool and interpretation providing of diagnostics, are formed. Reasonably, that the tool of diagnostics of investment attractiveness of enterprise depends on the aims of subjects of diagnostics, their resource possibilities and qualification. Factors which influence on realization of diagnostics of investment attractiveness of enterprise are systematized.

№ 6 2013, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

О. В. Товстенюк

аспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

O. V. Tovsteniuk

Сompetitor, EastEurope National University of Lesia Ukrainian, Lutsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.