EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНИХ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Горячка

Назад

УДК: (338.2+159.9) 075.8

О. О. Горячка

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНИХ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Виокремлено ключові особливості стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств, зважаючи на унікальні характеристики, високий рівень кваліфікації, талант, творчі здібності, інтелект їхніх учасників. Обгрунтовано, що для суб'єктів креативної діяльності пріоритетними є мотиви покликання та престижу, що зумовлює для них важливість задоволення потреб вищого рівня у саморозвитку, самовираженні, самоактуалізації, повазі, визнанні. Сформовано типологію методів стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів за низкою істотних та незалежних ознак (змістом, формою, характером впливу, спрямованістю, формою дії, базою стимулювання), ідентифіковано ключові бази стимулювання (результати, компетентність, ринкову цінність працівників, рівень ризикованості рішень), систематизовано способи їхньої діагностики. Сформовано рекомендації щодо добору методів та баз стимулювання інноваційних креативних колективів залежно від форми їхнього організування.

O. O. Goryachka

STIMULATION METHODS OF INNOVATIVE CREATIVE COLLECTIVES' PERSONNEL BY INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The key features of personnel stimulation of innovative creative collectives of industrial enterprises are distinguished, having regard to unique descriptions, high level of qualification, talent, creative capabilities, intellect of their participants. Reasonably, that for the subjects of creative activity priority are reasons of calling and prestige, that predetermines for them importance of satisfaction of necessities of higher level in self-development, self-expression, self-actualization, respect, confession. The typology of methods of stimulation of personnel of innovative creative collectives is formed after the row of substantial and independent signs (by the table of contents, form, character of influence, orientation, form of action, base of stimulation), the key bases of stimulation (results, competence, market value of workers, level of risk decisions) are identified, the methods of their diagnostics are systematized. Recommendations are formed in relation to the selection of methods and base of stimulation of innovative creative collectives depending on a form their organization.

№ 6 2013, стор. 66 - 70

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

О. О. Горячка

здобувач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

O. O. Goryachka

Сompetitor of Finance Department, Lviv Polytechnica National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.