EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.242:65.02

В. А. Будник

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕСІЙ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Анотація

Розглянута економічна сутність концесії як форми державно-приватного партнерства в сфері експлуатації або будівництва об'єктів державної та комунальної власності, що передбачає умови вкладення коштів в освоєння та розвиток об'єкту концесії відповідно до умов концесійного договору на платній та строковій основі. Здійснений ретроспективний аналіз історичного досвіду застосування концесійних механізмів, розглянуті тенденції еволюції форм реалізації концесійних проектів. Виявлені основні переваги застосування концесійних угод з позицій держави та концесіонерів в умовах нестачі бюджетних коштів на утримання, експлуатацію і розвиток об'єктів концесії.

V. A. Budnik

EXPERIENCE WITH CONCESSIONS OF STATE PROPERTY

Summary

The economic essence of the concession is considered as a form of public-private partnership in the operation or construction of state and municipal property, which provides guidelines on investment in development facility concession under the terms of the concession agreement for a fee and temporary basis. Performed a retrospective analysis of the historical experience of concessions, considers tendencies of the evolution of forms of concession projects. Identified benefits of concession agreements from the standpoint of the state and concessionaires in a lack of budget funds for maintenance, operation and development facilities сoncessions.

№ 6 2013, стор. 14 - 16

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

V. A. Budnik

candidate of Economic Sciences, docent, docent of department of transportation and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named of hetman P. Konashevich-Sagaidachny

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.