EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ
О. В. Кузьменко

Назад

УДК: 368.029.5

О. В. Кузьменко

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ

Анотація

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація механізму регулювання активного перестрахування України на основі побудови нечіткої когнітивної карти, надається кількісна та якісна оцінка причинно-наслідкових зв'язків між напрямами (країнами) розподілу страхових премій. Наводяться пропозиції в розрізі формування інформаційної бази прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо доцільності передачі страхових премій за відповідними напрямами (країнами) в умовах невизначеності за допомогою елементів нечіткої логіки. Проводиться дослідження закономірностей функціонування вітчизняного ринку перестрахування як складної динамічної системи шляхом розрахунку та аналізу статистичних показників консонансу та взаємодії між концептами (країнами). Наводиться комплексний аналіз взаємозв'язків між ланками досліджуваного складного комплексу (ринку перестрахування) з метою ідентифікації найбільш пріоритетних центрів впливу.

O. V. Kuzmenko

METHODOLOGICAL BASES CONCEPT OF ACTIVE REINSURANCE REGULATION ON THE BASIS OF FUZZY COGNITIVE MAPS

Summary

The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization the regulation mechanism of active reinsurance in Ukraine on the basis of fuzzy cognitive maps whitch shows cause-and-effect relations between the directions (countries) the distribution of the insurance premiums. It is proposed the formation of the information base decision-making on expediency of insurance premiums transfer in the relevant areas (countries) in the conditions of uncertainty with the help of the fuzzy logic elements. It is stressed on the regularities of the functioning the domestic reinsurance market as a complex dynamic system by calculation and analysis of statistical indicators and interaction between concepts (countries). It is proposed the comprehensive analysis the relationship between the units of the investigated complex (reinsurance market) to identifying the most priority cents influence.

№ 6 2013, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

O. V. Kuzmenko

Ph.D., Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.