EnglishНа русском

Назад

УДК: 690:658.5.011

О. Ю. Лук'янова

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті проілюстровано необхідность переходу українських суб'єктів господарювання від стандартних функціональних управлінських схем до більш ефективних процесних. Запропоновано методичний інструментарій щодо здійснення імплементації процесного менеджменту у діяльність будівельних підприємств Україні в умовах обмежених ресурсів шляхом формування основних бізнес-процесів з урахуванням особливостей товару для конкретного сегмента будівельного ринку, використання критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів, реструктуризації бізнес-процесів з урахуванням обмежених ресурсів та вимог стратегічних орієнтирів, коректування бізнес-процесів в умовах мінливого середовища і реформування організаційної структури будівельного підприємства при впровадженні процесного менеджменту. Зроблені рекомендації дозволяють впровадити пропоновані новації у діяльність вітчизняних підприємств.

O. Y. Lukyanova

PROCESS MANAGEMENT IMPLEMENTATION TO UKRAINE'S CONSTRUCTION COMPLEX ECONOMIC ENTITIES IN LIMITED RESOURCES CONDITIONS

Summary

This article shows Ukrainian economic entities need to move from standard functional management schemes to more efficient process ones. A few construction enterprises process management implementation adapted practical tools are suggested in limited resources conditions for Ukraine: the core business processes forming which includes construction market particular segment product features orientations, the business processes effectiveness evaluating criteria, the business processes restructuring which takes into account limited resources and strategic guidelines requirements, the business processes adjustment for changing environment, and the construction companies organizational structure reforming in the process-oriented transformation period. These suggested recommendations allow implement the proposed innovations to the domestic enterprises activities.

№ 5 2013, стор. 91 - 92

Кількість переглядів: 316

Відомості про авторів

О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.