EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
І. П. Приходько

Назад

УДК: 631.160

І. П. Приходько

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

Анотація

Ефективність управління бухгалтерським обліком, фінансово-господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу насамперед залежить від уміло сформованої облікової політики. Тому формування облікової політики на підприємстві дуже трудомісткий і відповідальний процес, адже підприємству доведеться не один рік працювати згідно з розробленою і затвердженою ним обліковою політикою.
Згідно з теоретичними положеннями праць вітчизняних і зарубіжних учених під поняттям "політика" розуміють форми і методи відстежування і підтримки пріоритетів для досягнення основних цілей підприємства. Це поняття допускає наявність альтернативних напрямів, вибір яких пов'язаний з процесом прийняття управлінських рішень. Умови ринкових відносин передбачають наявність альтернатив щодо вибору напрямів розвитку, обсягів виробництва, ресурсів, джерел фінансування, форм і способів інвестицій тощо. Всі ці управлінські рішення врешті-решт пов'язані з поняттям "облікова політика".

I. Prihodko

REGISTRATION POLICY OF MODERN ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS OF FORMING

Summary

Efficiency of management of accounting, financial and economic activity of the enterprise and strategy of its development for the long term primarily depends on skilfully formed accounting policies. Therefore, the formation of the enterprise's accounting policies is very labor intensive and responsible process, because the enterprise have to work more one year with accounting policies developed and approved by it.
In accordance with theoretical provisions in papers of national and foreign scientists the term "politics" is meant the forms and methods of tracking and support priorities for achieving the main purposes of the enterprise. Conditions of market relations provide the availability of alternatives for the choice of directions of development, volumes of production, resources, funding sources, forms and methods of investment and so on. All of these management decisions ultimately related to the term "accounting policies".

№ 5 2013, стор. 73 - 76

Кількість переглядів: 269

Відомості про авторів

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

I. Prihodko

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.